Skills for Success A1+/A2+/B1+/B2+

Курсът Skills for Success e насочен към усъвършенстване на специфично умение. Целта е курсистите да придобият способност за ефективна комуникация и да се чувстват по-уверени в насоката, която им е най-необходима. Материята на курсовете е изключително разнообразна и освен че надгражда езиковите знания на курсистите, тя им дава и много практически умения, за да бъдат успешни, убедителни и подготвени комуникатори.


Модул „Слушане и говорене“ е с фокус върху:

 • аргументиране и защитаване на дадена идея;
 • ясно комуникиране на идеята, така че да бъде разбрана от отсрещната страна;
 • даване на инструкции за стъпките на даден процес;
 • любезен отказ, привличане вниманието на даден човек;
 • активно слушане, кореспондиране с казаното от събеседника;
 • извличане на основната идея или детайлите от разговор;
 • разпознаване мнението на говорещия относно темата, за която говори;
 • слушане "между редовете";
 • аналитично и критично мислене;
 • усъвършенстване презентационни умения.


Модул „Четене и писане“ е с фокус върху:

 • предвиждане на съдържанието на текст чрез различни стратегии;
 • различаване на основните идеи и допълнителните детайли;
 • разпознаване на различни типове текст;
 • използване на доказателства, за да поддръжка на аргументи;
 • предварително планиране на текст;
 • умения за ревизиране, редактиране и пренаписване;
 • въздействащо и убеждаващо писане;
 • аналитично и критично мислене;
 • използване на анаграми;
 • употреба на стилистични фигури.

Мотивираност

Един от най-мотивиращите фактори за служителите на дадена компания, е възможността да израстват и да се развиват, да придобиват нови умения. Курсовете, които предоставяте на служителите си, са ценна добавена стойност, която повишава ангажираността им. Инвестирането в развитието на собствения персонал е сред най-възвръщаемите инвестиции за една фирма.

Ефективност

Първото условие за висока ефективност са правилно поставените цели. Ние тестваме езиковите умения на вашите служители, за да определим нивото им на английски. Подбираме подходящия курс и допълнителните модули, които отговарят на нуждите на компанията. Обучението може да бъде както във ваш офис, така и в наш филиал.

Отчетност

От BRITANICA предоставяме регулярна  обратна връзка, съдържаща информация за присъствия на курсистите, резултати от междинни и финални тестове, преподаден материал, развитие на всеки служител и препоръки. В случай на казус с някой от курсистите (поредни отсъствия или ниска успеваемост) ви уведомяваме своевременно.

Специализирани модули Skills for Business

Всеки модул развива специфично умение на английски език свързано с конкретна дейност от работното ежедневие - писане на имейл, провеждане на разговор по телефона, изнасяне на презентация и др. Има възможност за усвояване на един или няколко модула, както и за добавяне на модули към курс по английски език, покриващ цяло езиково ниво.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ


English for Emails

English for Presentations

English for Meetings

English for Marketing and Advertising

English for Sales and Purchasing

English for Negotiating

English for Accounting

English for Legal Professionals

English for Customer Care

English for HR

English for Telephoning

English for Logistics

English for the Energy Industry

English for Socializing