Common mistakes - Me, Myself & I

Моя милост, себе си и мен – всеки език има по една всеизвестна триада от местоимения или изрази, с която обяснява комплексността на Аза.

42 funky ways to say YES to/in English

Why 42, you may ask? Well, according to Douglas Adams' The Hitchhiker's Guide to the Galaxy - this is the answer to THE question.

Piece vs. Peace - Techniques That Will Make You Master the Homophones

Homophones – you know them – those annoying words that sound the same, but have dissimilar spelling and completely different meaning.

Idioms - the What and the Why of Using Idioms

You understand each word and yet it doesn't have any logic. The reason may be just one – idioms.

7 коледно-новогодишни идеи как да поддържаме английския си през ваканцията

Коледа е времето, в което сме с най-близките си и без угризение обръщаме гръб за всички грижи и задължения.

Pages

„Образователен център Британика” ООД успешно защити проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”. В проекта  BG16RFOP002-1.001-0153-C01 „Внедряване на иновативна уеб базирана система за обучение по английски език” са включени дейности по разработване на специализиран софтуер и придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновативната услуга.
Потребители на иновативната система са всички, които желаят да изучават английски език в България и чужбина. Иновативната разработка е собствена за дружеството и има потенциала да революционизира всеки аспект от езиковото образование и обучение. Общата стойност на проекта е  453 737, 50 лева, от които 332 453,47 лева финансова подкрепа от Европейския съюз и 58 668, 26 лева Национално съфинансиране.