На детската планета BRITANICA всяка мисия е възможна

Неочаквано пристъпихме в месец септември, претърколихме се в него с циганско колело – директно от поляните в планината

Кандидатстване в Cambridge & Oxford или специалността Medicine: Защо да започнете да подготвяте своята кандидатура още сега

Ако желаете да кандидатствате в Cambridge, Oxford или специалността медицина във Великобритания, трябва да изпратите вашата кандидатура до 15 Октом

Ползите да търсим и даваме обратна връзка за децата си: голямата промяна в малкия Крум

Едно дете намира смисъл и желание да учи. Мис Вили намира път към Крум след една малка дума, казана от неговия татко. Една малка дума, която ражда голяма идея...

„Образователен център Британика” ООД успешно защити проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”. В проекта  BG16RFOP002-1.001-0153-C01 „Внедряване на иновативна уеб базирана система за обучение по английски език” са включени дейности по разработване на специализиран софтуер и придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновативната услуга.
Потребители на иновативната система са всички, които желаят да изучават английски език в България и чужбина. Иновативната разработка е собствена за дружеството и има потенциала да революционизира всеки аспект от езиковото образование и обучение. Общата стойност на проекта е  453 737, 50 лева, от които 332 453,47 лева финансова подкрепа от Европейския съюз и 58 668, 26 лева Национално съфинансиране.